CO2 compensatie

De uitdaging: CO2 compensatie

Om de wereldwijde gevolgen van klimaatveranderingen te beperken mag de temperatuurstijging als gevolg van de uitstoot van broeikasgassen niet meer dan 2 graden bedragen. Om dit te kunnen bereiken, moet de CO2 uitstoot fors beperkt worden; met 20-30 procent in de komende tien jaar, tot wel 80 procent in 2050.

Deze uitdaging is enorm. Hoe kunnen we in betrekkelijk korte tijd een ommezwaai maken van een energiehuishouding met vooral fossiele brandstoffen naar een die vooral op duurzame bronnen als wind, water en zon is aangewezen? Hoe kunnen we bereiken dat De CO2 uitstoot niet groeit, maar krimpt?

De Internationale klimaatonderhandelingen verlopen helaas uiterst moeizaam. Wordt er wel voldoende voortgang geboekt om het tij te kunnen keren? En haalt ook Nederland zelf wel de doelstellingen om in 2020 20% minder CO2 uit te stoten en 20 % van onze energie duurzaam op te wekken?
Een groeiende groep bedrijven en organisaties voelt zich verantwoordelijk en willen zelf bijdragen aan het verminderen van de CO2 belasting en overstappen op energie uit duurzame bronnen. Ze streven daarbij naar een ‘klimaatneutrale’ bedrijfsvoering.

Een CO2 of klimaatneutrale bedrijfsvoering vraagt om een stappenplan waarbij eerst zo veel mogelijk energie bespaard wordt en duurzame energie wordt ingezet. CO2 compensatie vormt hierbij het laatste sluitstuk.

Het principe van CO2 compensatie

Het principe van CO2 compensatie werkt als volgt. Een bedrijf of andere organisatie berekent aan de hand van het energieverbruik (elektriciteit, gas, brandstoffen) de CO2 uitstoot over een heel jaar.

CO2 compensatie komt neer op het opheffen van de effecten van deze CO2 uitstoot voor het klimaat. Dit wordt bereikt door de uitstoot van eenzelfde hoeveelheid CO2 op een andere plaats (in eigen land of elders op de wereld) te voorkomen, waardoor de totale hoeveelheid CO2 per saldo niet toeneemt.

Een bedrijf dat zijn CO2 uitstoot wil compenseren betaalt hiervoor een bepaald bedrag (€ 20-25 per ton). Met dit geld worden projecten ondersteund die eenzelfde hoeveelheid CO2 emissie voorkomen of vastleggen. In de praktijk gaat het om projecten voor de opwekking van duurzame energie of het vervangen van inefficiënte fossiele energiecentrales door typen met een hoger rendement. De compensatieprojecten kunnen overal ter wereld opgezet worden.

Projecten die CO2 uitstoot voorkomen (productie van duurzame energie in plaats van fossiele energie) leveren zogenaamde CO2-credits op. Deze CO2 -credits zijn geld waard omdat bedrijven die CO2 willen compenseren hiervoor betalen.
Via het Umoja Fonds kunnen bedrijven en organisaties hun CO2 -uitstoot compenseren. Het Umoja Fonds compenseert de CO2 in biogas- of andere projecten.
Voor CO2 compensatie in eigen land werkt het Umoja Fonds samen met het Zeeuws Klimaatfonds.

Meer informatie over klimaatcompensatie vind je op de website van MilieuCentraal.